எமது பணியாளர்கள்

தலைமை செயற்பாட்டு அலுவலகர் (Chief Operating Officer)

 •  கஜானி சச்சிதானந்தன்

எண்ணிமப் பாதுகாப்பு மற்றும் நூலக அலுவலகர்

 • பிரபாகர் நடராசா

எண்ணிமப்படுத்தல் மற்றும் மீதரவு வல்லுநர்

 •  நிரோசா வடிவேலு

சேகரிப்புகள் வல்லுநர் (பகுதி நேரம்)

 • பரணீதரன் கலாமணி

ஆய்வாளர்

 • கஜந்தினி சிவலிங்கம்

எண்ணிம நூலக உதவி அலுவர்கள்

 • மியூரி கஜேந்திரன்
 • பிலோஜினி பரராஜசிங்கம்
 • பிரேமிகா குமாரசாமி

எண்ணிம ஆவணக உதவி அலுவர்கள்

 • தயானி அன்ரனி
 • ஜோபிகா குமாரசாமி
 • சுகந்தினி பாலச்சந்திரன்
 • கீர்த்திகா நவரத்தினவேலு
 • தவப்பிரியா கந்தசாமி

நுட்பம் / நிரலாளர் (பகுதி நேரம்)

 • இரத்தினவேலு லோகநாதன்